Organizator:

Towarzystwo Urbanistów Polskich zostało Patronem Honorowym Forum Dostępności

Podziel się

Towarzystwo Urbanistów Polskich założyła w 1923 r. grupa wybitnych twórców i naukowców, a jednocześnie społeczników, skupionych wokół Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Dziś, jako organizacja odrębna, ale ściśle współpracująca z Izbą Urbanistów, Towarzystwo liczy blisko 1000 członków w kilkunastu oddziałach regionalnych i sekcjach problemowych.

Statutowe cele TUP-u jakimi są starania o prawidłowe gospodarowanie przestrzenią o ochronę środowiska realizowane są poprzez: - współpracę z innymi organizacjami społecznymi, uczelniami, instytucjami naukowymi, organami administracji rządowej i samorządowej oraz wszelkimi instytucjami mającymi związek z gospodarką przestrzenną, - podnoszenie kwalifikacji zawodowych naukowych swoich członków, - propagowanie nowych metod badawczych i projektowych, - wyrażanie opinii i sporządzanie ekspertyz dla potrzeb zainteresowanych podmiotów odpowiedzialnych za gospodarkę przestrzenną, stan środowiska i warunki życia ludności.

 

Formy pracy Towarzystwa są różnorodne, od organizacji zebrań dyskusyjnych, konferencji problemowych, seminariów, szkoleń i kursów urbanistycznych, aż do podejmowania różnych opracowań planistycznych. W Towarzystwie działają sekcje problemowe: komunikacji, zagospodarowania rekreacyjnego, fizjografii i ochrony środowiska kulturowego. Jako Towarzystwo Urbanistów Polskich chcemy publicznie poruszać tematy, które są najpilniejsze do przedyskutowania. Zapraszamy więc do Towarzystwa wszystkich tych, którzy interesują się rozmaitymi tematami, związanymi z miastami, w szerokim ujęciu, i gospodarowaniem przestrzenią.